Bianka Web-logotype

Návod

Všetko čo sa týka realizácie, starostlivosti či opravy...

Vznik a príčinu opráv či rekonštrukcií kamenných kobercov (všeobecne) môžeme rozdeliť do niekoľkých bodov:

  • preťažujúca prevádzka
  • nesprávne užívanie
  • nevhodná technológia
  • nesprávna realizácia
  • dožitie


Opravy vyvolané vplyvom prevádzky delíme do dvoch kategórií:

Údržbové opravy
Ako už názov napovedá, sú drobné opravy týkajúce sa predovšetkým estetickej stránky. Najčastejšie je to obnova vrchného krycieho povlaku alebo opravenie niektorých drobných chýb, doplnenie vypadnutých alebo oddrobených kamienkov.
Opravy spôsobené nevhodným používaním
Sú opravy na základe nevhodného alebo nesprávneho používania povrchu.
Tieto opravy sú spravidla zapríčinené preťažovaním povrchu vplyvom nadmerných strihových, šmykových a tlakových síl.

Príklad: Položený kamienkový koberec na príjazdovej ceste je nastavený na pohyb osobných vozidiel do 3,5 tony v priamom smere pohybu. Vplyvom nesprávneho používania vznikne na tomto povrchu niekoľko chýb, ktoré postupne prerastú až do celkovej degradácie kamennej vrstvy. Tieto chyby vzniknú vplyvom poddimenzovania povrchu (na ploche je pohyb vozidiel s väčším zaťažením ako 3,5 tony. Pri pohybe je prekračovaná hranica šmykovej sily (prudké šmykové brzdenie, prudké rozbiehanie s prekĺzavaním kolies). Sneh sa v zime na ploche odhrabáva pomocou mechanizácie, ktorá prevyšuje pôvodné požiadavky na maximálne zaťaženie alebo má kovové hrablo bez gumového britu. Ťahanie bremien po povrchu alebo cez hrany atď.

Niektoré chyby vyplývajúce z prevádzky však môžu byť spôsobené aj nesprávne zvolenou technológiou pri realizácii. Nesprávna technológia, skladba alebo výber systému je jednou z najčastejších príčin rozsiahlych porúch celého súvrstvia. Týmto chybám môžeme predísť tak, že už od úplného začiatku budeme dbať na dôkladné dodržiavanie technologických postupov a zvolíme systém vhodný pre nami požadované využitie.
To znamená: správny výber podkladu (nosného základu), jeho správna a starostlivá príprava, odborné uloženie systému BIANKA.biz a dostatočný čas na vytvrdnutie pred plným zaťažením. Ak zvolíte pre svoj zámer nesprávnu technológiu aplikácie alebo aj systému, je len otázkou veľmi krátkeho času, kedy sa vám začne pod nohami všetko rozpadať.

Opravy systému BIANKA.biz sú celkom jednoduché a ľahko realizovateľné. Je však veľmi dôležité pristupovať vždy k jednotlivým poruchám individuálne. V prípade každej poruchy je najprv nutné zistiť a odstrániť jej príčinu.
Ihneď po odstránení príčiny vzniku chýb sa môžeme pustiť do opravy. Oprava musí byť založená na rovnakých princípoch ako aplikácia – odstránenie poškodených častí, príprava podkladu, penetrácia, samotná aplikácia povrchu. Poctivosť a presnosť pri realizácii aj oprave je jednou z najdôležitejších bodov vlastnej aplikácie.